Úvodní slovo k projektu old.studiumchemie.cz pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Přírodovědecká fakulta UK v Praze se snaží dlouhodobě spolupracovat s učiteli a žáky SŠ popř. ZŠ. Zejména tak činí ve formě kurzů a seminářů pro tyto žáky a učitele, ale takto oslovená část osob je pořád velmi malá.

Budova chemické sekce

Přitom na Přírodovědecké fakultě vznikalo a v současnosti i vzniká poměrně velké množství výukových a dalších materiálů, reagujících jak na nová, tak stávající témata vyučovaná na SŠ popř. ZŠ. Např. jen na Katedře učitelství a didaktiky chemie je každým rokem vypracováno okolo 5 – 15 nových diplomových prací, v poslední době je navíc vždy vypracováno 2 až 5 prací bakalářských. Kromě jiných, výzkumných a odborných, témat jsou tyto práce často zaměřeny na tvorbu a případně evaluaci výukových materiálů. Dále je vytvořena řada dalších výukových materiálů přímo pracovníky katedry nebo jejich studenty nad rámec diplomových, bakalářských a dalších prací. Vzniká tak nemalé množství výukových materiálů, které často prochází oponentským nebo recenzním řízením, řada z nich je také testována přímo při výuce, o jejich kvalitě tak nemůže být pochyb.

Tyto materiály jsou obvykle distribuovány prostřednictvím již zmíněných kurzů a seminářů a také přímo fakultním středním školám a gymnáziím. Dalšími distribučními kanály jsou některé projekty pro podporu SŠ učitelů jako např. Otevřená věda nebo Přírodovědná gramotnost, popřípadě osobní stránky pracovníků katedry a jejich studentů. Bohužel, tímto způsobem je osloveno jen omezené množství pedagogů a distribuováno jen omezené množství materiálů, takže některé z nich jsou dostupné pouze v knihovně katedry. Přitom moderní informační technologie umožňují distribuci řady těchto materiálů prostřednictvím vhodně koncipované webové stránky, která může nabízet SŠ učitelům a žákům i další funkce.

Na základě výše zmíněných slov tak vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze projekt old.studiumchemie.cz, na jehož www stránce se právě nacházíte. Cílem tohoto projektu je vytvořit pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty UK v Praze podpůrnou webovou stránku pro žáky a učitele středních a základních škol a gymnázií nabízející výukové materiály zaměřené na chemii vytvořené na PřF UK v Praze. Dalším, neméně významným cílem, je vytvoření podpory učitelům a SŠ žákům ve výuce a studiu chemie, a to jak po odborné, tak metodické stránce.

Webová stránka, na níž se právě nacházíte, se tedy bude snažit být zdrojem kvalitních výukových materiálů zaměřených na chemii, vytvořených primárně na PřF UK v Praze, ale také stránkou zahrnující metodickou, odbornou i technickou podporu k těmto materiálům a rovněž i k tématům a otázkám s chemií a výukou chemie souvisejícím a v tomto ohledu bude se snažit rozšířit spolupráci mezi středními školami a Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. Doufáme, že se tak bude dít k oboustranné spokojenosti a tato webová stránka bude zajímavou a užitečnou alternativou mezi stránkami ostatními. Těšíme se na všechny, kdo nás tu navštíví, a budeme se také těšit na všechny připomínky a náměty.

Váš tvůrčí tým projektu,

Petr Šmejkal (psmejkal@natur.cuni.cz), David Brenner, Karel Nesměrák, Helena Klímová, Jana Zaspalová a další zde nejmenovaní.