a) základní jednotka energie, jeho symbolem je J.

b) je mírou, jak rychle se molekuly pohybují. Jednotkou teploty může být stupeň Celsiův, Kelvin, stupeň Fahrenheitův. Kelvin (K) patří mezi základní jednotky SI, stupeň Celsiův (°C) patří mezi vedlejší jednotky soustavy SI, stupeň Fahrenheitův (°F) se používá především v anglosaských zemích.

c) je odvozenou veličinou SI, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zaujímá těleso. Jeho symbolem je V a základní jednotkou je jeden krychlový metr = 1 m 3

d) je odvozenou veličinou SI, která vyjadřuje sílu působící kolmo na rovinnou plochu. Jeho symbolem je p a základní jednotkou je 1 pascal = 1 Pa = 1 kg.m-1.s-2

e) je spoluautorem 2. termochemického zákona.

f) vyjadřuje míru neuspořádanosti systému, ale také kritérium samovolnosti děje za určitých podmínek.

g)základní jednotkou termodynamické teploty, jeho symbolem je K.