předcházející kapitolazpět na obsahnásledující kapitola

FOURIEROVA TRANSFORMACE ashrae 62.1, api 1104, aws d1.1

FID je časový záznam intenzity indukovaného proudu v měřící cívce (na ose x je čas) a spektrum je závislost spektrální intenzity na frekvenci (na ose x je frekvence). Fourierova transformace je matematický nástroj, který umožňuje z časového záznamu (FIDu) získat spektrum. Na obrázku xx je několik příkladů časových závislostí a spekter vzniklých po Fourierově transformaci. Obrázek xxa vlevo představuje neklesající periodickou funkci (cosinus), u které za jednu sekundu proběhnou dvě periody. Vpravo je pak spektrum vzniklé po Fourierově transformaci této funkce. Ve spektru vidíme polopřímku protínající osu x v bodě 2 Hz (2 periody za sekundu). Na obrázku xxb je klesající cosinová funkce se stejnou periodou jako na obrázku xxa. Podobně by vypadal FID změřený u vzorku s jedním signálem. Fourierovou transformací této klesající funkce vznikne signál u 2 Hz. Pološířka signálu (šířka signálu v polovině jeho výšky) souvisí s rychlostí klesání cosinové funkce. Čím rychleji klesá periodická funkce k nule, tím širší je výsledný signál. To je vidět na obrázku xxc, kde je zobrazena periodická funkce se stejnou periodou (dva cykly za sekundu), která ale rychleji klesá k nule. Ve výsledném spektru je širší signál u 2 Hz. Plocha signálu je stále stejná; když se zvětšila šířka signálu, snížila se jeho výška. Na dalším obrázku xxd je opět klesající cosinová funkce, tentokrát s periodou pět cyklů za sekundu. Spektrum vzniklé po Fourierově transformaci obsahuje jeden signál u 5 Hz. Na obrázku xxe je časová funkce, která vznikla součtem dvou klesajících cosinů s periodou dva a pět cyklů za sekundu. Ve výsledném spektru jsou pak dva signály u 2 Hz a 5 Hz. api 1104, aws d1.1, ashrae 90.1

předcházející kapitolazpět na obsahnásledující kapitola