předcházející kapitolazpět na obsahnásledující kapitola

SNÍMÁNÍ DAT asme bpvc Section 8, nace mr0175, ashrae 62.1

Předchozí výklad stačí k pochopení klasické, tzv. CW (continuous wave) NMR spektroskopie: Vzorek obsahující magneticky aktivní jádra vložíme do magnetického pole a do blízkosti vzorku umístíme cívku, kterou protéká střídavý proud o frekvenci v oblasti MHz. Potom měníme spojitě intenzitu magnetického pole B0 nebo frekvenci proudu v cívce. Při splnění výše uvedené rezonanční podmínky dojde k absorpci radiofrekvenčního záření, kterou můžeme měřit různými způsoby běžnými v elektrotechnice. CW NMR spektrometry se běžně vyráběly až do sedmdesátých let minulého století. Jejich elektronika byla poměrně jednoduchá a ke zpracování dat nebyl třeba počítač. Generátor frekvence byl řízen pozicí pisátka na ose X zapisovače nebo osciloskopu a v ose Y byl registrován zesílený signál z měřiče absorbce.

Většina současných spektrometrů pracuje v jiném, tzv. FT (Fourier transform) modu. Při něm jsou všechna jádra jednoho izotopu excitována velmi krátkým radiofrekvenčním pulzem o trvání řádově několik μs. Tak krátký puls má jistou neurčitost frekvence a pokryje obvykle frekvenční oblast všech jader jednoho izotopu. Návrat jader do rovnovážného stavu je možno sledovat jako tzv. FID (free induction decay, volné doznívání indukce). FID má tvar exponenciálně tlumené periodické funkce představující součet sinusoid s frekvencemi příslušejícími jednotlivým signálům a představuje závislost intenzity proudu indukovaného ve snímací cívce na čase. FID je v digitální formě uložen do paměti počítače a podroben Fourierově transformaci vedoucí k normálnímu spektru představujícímu závislost intenzity na frekvenci.nace mr0175, ashrae 62.1, api 1104

Výhodou FT NMR spektroskopie je především možnost opakovat rychle po sobě stejná měření a výsledné FIDy sčítat. Tím se zvyšuje citlivost měření a je možno měřit i zředěné vzorky nebo jádra s velmi malou citlivostí. Druhou výhodou FT NMR je možnost manipulovat se spinovými systémy či s populacemi na jednotlivých hladinách a tím získávat spektra obsahující další cenné informace.
předcházející kapitolazpět na obsahnásledující kapitola